تبلیغات
گروه آموزشی مکانیک خودرو استان یزد - انواع کلاچ خودرو 3

انواع کلاچ خودرو 3

شنبه 23 مهر 1390 10:56 ق.ظنویسنده : گروه مکانیک خودرو

 
  عملگر الکترونیکی:
این نوع عملگر در واقع عملگر هیدرولیکی است که به شیوه الکترونیکی کنترل می شود. این نوع کلاچ به پدال نیاز ندارد. حسگرها اطلاعات لازم درباره دریچه گاز ، موتور ، کلاچ و جعبه دنده را به یک مدول کنترل الکترونیکی می فرستند. وقتی راننده دنده را جابجا می کند، مدول کنترل الکترونیکی به دستکاه محرک هیدرولیکی سیگنال می فرستد. این دستگاه فشار سیال را در سیلندر هیدرولیکی کنترل می کند تا کلاچ را درگیر یا خلاص کند. کلاچ به سرعت خلاص می شود و در حالت خلاص می ماند تا راننده دسته دنده را رها کند. (شکل1-19)
کلاچ خودکار انواع دیگری هم دارد. همه این کلاچها هنگامی خلاص می شوندکه واحد کنترل سیگنال مقتضی را به یک کارانداز برقی، هیدرولیکی، بادی یا خلاء بفرستد.  

کلاچ 

شکل1-19 طرح کلاچ الکترونیکی در خودرو  

 عملگر نیوماتیک ( خلاء (
در نوع از عملگرها قسمتی از خلاء موجود در منیفولد موتور برای عمل کلاچ در نظر گرفته می شود. در این سیستم همانطور که مشاهده می شود یک منبع توسط یک شیر یکطرفه به منیفولد ورودی متصل است و از طرفی دیگر توسط یک عملگر سلنوئیدی به یک سیلندر خلاء وصل می شود. خود سلنوئید نیز از طریق یک مدار الکتریکی و باتری تغذیه می شود. سیلندر خلاء شامل یک پیستون است که از یکطرف در معرض فشار اتمسفر قرار دارد. این پیستون توسط میله ای رابط به کلاچ متصل است و جابجایی پیستون سبب عمل کردن کلاچ می گردد. در حالت اختناق خلاء کافی در منیفولد ورودی موتور وجود دارد. وقتی شیر اختناق بازتر می شود، فشار منیفولد افزایش می یابد اما این افزایش فشار خود به افزایش فشار شیر یکطرفه در حالت بسته بستگی دارد. بنابراین همیشه مقداری خلاء وجود دارد.
در حالتی که سوئیچ باز باشد، شیر سلنوئیدی در پایین ترین حالت خود قرار می گیرد که در این حالت در هر دو طرف پیستون درون سیلندر، خلاء وجود دارد. هنگامی که راننده قصد تعویض دنده را داشته باشد، با فشردن عملگری در کابین خود در واقع سوئیچ این مدار الکتریکی را می بندد. بسته شدن سوئیچ سبب عمل کردن سلنوئید و بالا آمدن شیر سلنوئیدی می شود و در واقع فضای پشت پیستون در سیلندر خلاء به فضای منبع متصل می شود و در این حالت چون فشار پشت پیستون یکسان نیست، پیستون جابجا شده و کلاچ از فلایویل جدا می شود. (شکل1-20)

عملگر نیوماتیک 

شکل1-20 شماتیکی از عملگر نیوماتیک کلاچ

 کلاچ هیدرولیک:

از کلاچهای هیدرولیک در گیربکسهای اتوماتیک استفاده می شود. یک گیربکس به تنهایی تمام اتوماتیک نیست. مگر اینکه شامل مکانیزمی باشد که بتواند بطور اتوماتیک ارتباط موتور و گیر بکس را قطع و وصل کند. وسایلی که این کار را انجام می دهند کوپلینگ های هیدرولیکی و مبدلهای گشتاور هستند. که هر دو گشتاور موتور را به گیر بکس منتقل می کنند. اما مبدل گشتاور قادر به افزایش گشتاور موتور است در حالی که کوپلینگ هیدرولیکی این توانایی را ندارد.

 کوپلینگ هیدرولیک:
یک کوپلینگ هیدرولیکی شامل یک پمپ (ایمپلر) و یک توربین با پره های داخلی است که روبروی هم قرار گرفته اند. پمپ بوسیله یک صفحه به فلایویل متصل است و توربین نیز به شافت ورودی گیربکس متصل می شود. پمپ عضو محرک و توربین عضو متحرک است)شکل1-21(
پمپ و توربین هر دو در یک محفظه آب بندی شده قرار دارند. روغن بوسیله پمپ داخل گیربکس به داخل محفظه کوپلینگ ارسال می شود. زمانی که ایمپلر بوسیله موتور می چرخد پره هایش روغن را گرفته و به سوی توربین پمپ می کند. سیال در داخل کوپلینگ دو مسیر را طی می کند : جریان گردابی و جریان دورانی.
جریان دورانی سیال ، مسیر دایره ای است که در نتیجه چرخش ایمپلر ایجاد می شود. به عبارت دیگر سیال حول دایره ای که محور آن میل لنگ و محور ورودی گیر بکس است جریان می یابد. از طرفی هنگامی ک سیال در مسیر دایره ای حرکت می کند، نیروی گریز از مرکز آن را به سوی کناره های ایمپلر پرتاب می کند. بخاطر انحناء ایمپلر هنگامی که سیال به کناره های خروجی ایمپلر می رسد به دور خود می چرخد و به سوی توربین جاری می شود. سپس سیال در یک مسیر چرخشی ثانویه که با مسیر جریان دورانی اولیه زاویه 90 در جه می سازد جاری می شود. جریان روغن در این مسیر را جریان گردابی می نامند.
سیال در کوپلینگ هیدرولیکی بطور همزمان هر دو مسیر دورانی و گردابی را می پیماید. جریان دورانی که به وسیله ایمپلر ایجاد می شود گشتاور چرخشی موتور را حمل می کند. گشتاور بدون جریان گردابی که سیال را از ایمپلر تا توربین حرکت می دهد نمی تواند به گیر بکس منتقل شود.

نیروی چرخشی پره های ایمپلر به صورت ترکیبی از جریان های گردابی و چرخشی سیال بر روی پره های توربین اعمال می شود. سیالی که ایمپلر در حال چرخش را ترک می کند و به سوی توربین جاری می شود هنگام خروج تنها دارای حرکت گردابی و یا دورانی نیست بلکه دارای ترکیبی از هر دو حرکت است.

 

شکل1-21 اجزا و عملکرد کوپلینگ هیدرولیکی  

مسیر جریانهای تر کیب شده یک نیروی برآیند تولید می کند که از ایمپلر تحت زاویه خاصی به سوی توربین خارج می شوند. هنگامی که نیروی سیال پرتاب شده به سوی توربین به قدر کافی باشد، توربین می چرخد و شافت ورودی گیربکس را می گرداند.


 مبدل گشتاور:
مبدل گشتاورشامل سه عضو است که در داخل محفظه ای که بوسیله پمپ گیربکس پر از روغن می شود قرار دارند. این سه عضو عبارتند از :
   -
ایمپلر Impler
    -
توربینTurbine
    -
استاتور Stator

تعداد پره های پمپ و توربین برابر نیستند و برای جلوگیری از ایجاد ضربه و تشدید در چرخش آنها معمولاً دو سه پره با هم اختلاف دارند. (شکل1-23(  

مبدل گشتاور 

شکل1-23 اجزای مختلف مبدل گشتاور


روغن هایی که بوسیله پمپ به مبدل ارسال می شوند، به وسیله پره های ایمپلر جذب شده و از طریق جریان گردابی و دورانی مشابه کوپلینگ هیدرولیکی به طرف توربین پرتاپ می شوند. بزرگترین اختلاف بین جریان روغن درون مبدل درمقایسه با کوپلینگ این است که در مبدل هنگام کم بودن سرعت افزایش گشتاور ایجاد می شود. افزایش گشتاور هنگامی که روغن پره های توربین را ترک و به قسمت مقعر پره های استاتور برخورد می کند ایجاد می شود. این پره ها مسیر روغن خارج شده از توربین را اصلاح می کنند. بنابراین روغن های در حال پمپ شدن از سوی ایمپلر را به تیغه بعدی توربین هدایت می کنند. نیروی جریان وغن از استاتور، با شتاب دادن به جریان روغن در حال ارسال از ایمپلر مقدار گشتاور منتقل شده از ایمپلر به توربین را افزایش می دهد. این حالت مرحله افزایش گشتاور نامیده می شود.
افزایش گشتاور زمانی صورت می گیرد که جریان گردابی یک چرخش کامل از ایمپلر به توربین و دوباره از طریق استاتور به ایمپلر انجام دهد. این حالت بدین معنی است که تورک کنورتور، گشتاور موتور را به تناسب نسبت سرعت بین ایمپلر و توربین افزایش می دهد. در نسبت سرعت های پایین هنگامی که ایمپلر به سرعت، اما توربین به آرامی می چرخد جریان گردابی شدید است، لذا افزایش گشتاور نیز زیاد خواهد بود. به محض اینکه توربین سریعتر بچرخد و به سرعت ایمپلر برسد جریان دورانی افزایش می یابد. که در این صورت ، هم جریان گردابی و هم افزایش گشتاور کاهش می یابد. هنگامی که نسبت سرعت به 90% برسد افزایش گشتاور کمترین مقدار است . هنگامی که نسبت سرعت ایمپلر و توربین به 90% برسد، جریان روغن در مبدل تقریباً دورانی می شود و زاویه جریان روغن از توربین به استاتور به خط مستقیم نزدیکتر می گردد. در نتیجه جریان روغنی که به قسمت محدب (پشت پره) استاتور برخورد می کند بیشتر از قسمت مقعر است. هنگامی که سرعت جریان روغن افزایش یابد بطوریکه بتواند استاتور رادر جهت عقربه های ساعت بگرداند، ایمپلر، توربین و استاتور در یک جهت و تقریبا با یک سرعت می چرخند. این مرحله کوپلینگ مبدل نامیده می شود.
از مزایای مهم استفاده از مبدلهای گشتاور نسبت به کلاچهای معمولی این است که انتقال گشتاور درخودروهای شامل مبدلها به نرمی صورت می گیرد و نیاز به تنظیم خاصی ندارد. همچنین این خودروها می توانند با دنده درگیر نیز متوقف شده و یا حرکت کنند، بنابراین در این زمینه به مهارت خاصی از جانب راننده نیاز ندارد. اما با این حال در دورهای بسیار پایین و در لغزش % 100 هم بعلت وجود لزجت ، هنوز مقداری گشتاور روی محور خروجی وجود دارد. شاید از بزرگترین معایب این مبدلها این است که در دنده های درگیر نیز مقداری لغزش خواهیم داشت و همانند کلاچهای اصطکاکی در هنگام درگیری مداوم راندمان 100% را نخواهیم داشت. راندمان یک کلاچ هیدرولیک را اینگونه می توان محاسبه نمود :


100×
توان محور ورودی کلاچ / توان محور خروجی کلاچ = راندمان کلاچ هیدرولیک


اخیراً برای جبران این نقیصه از مبدل گشتاور اصطکاکی استفاده می کنن. (شکل1-25) در این نوع مبدلها از مزیای کلی مبدلها استفاده می شود با این تفاوت که جهت رفع لغزش در هنگام درگیری دائمی، سیستم کلاچ اصطکاکی که در کنار مبدل گشتاور قرار دارد مورد استفاده قرار می گیرد، در واقع در این حالت پمپ و توربین کلاً به یک جسم صلب تبدیل شده و با هم شروع به چرخش می کنند.
از دیگر مزایای مبدلهای گشتاور نسبت به کلاچهای اصطکاکی این است که تقریباً تمامی نوسانات سیستم انتقال قدرت یا موتور در این نوع سیستم مستهلک می شود و نیز بعلت عدم وجود سایش بر روی قطعات متحرک، نیازبه تعمیر و نگهداری کمتری دارد.
 

 

 منبع :  http://enterdata.ir/pe/content/view/78/84/


آخرین ویرایش: - -

 
شنبه 5 اسفند 1396 09:33 ب.ظ
خیلی زود این صفحه وب در بین تمام کاربران وبلاگ مشهور خواهد بود
به دلیل محتوای دلپذیر آن
شنبه 5 اسفند 1396 01:47 ق.ظ
وب سایت بسیار خوب شما اینجا هستید اما من تعجب کردم اگر
شما از هر تخته پیام که موضوعات مشابه در این مقاله را پوشش می دهید می دانید؟
من واقعا دوست دارم بخشی از گروهی باشم که در آن می توانم از دیگر افراد با تجربه ای که علاقه ای مشابه دارند، مشاوره بگیرم.
اگر شما هر گونه توصیه، لطفا اجازه دهید من می دانم.
متشکرم!
جمعه 24 آذر 1396 06:22 ب.ظ
بحث انگیزشی قطعا ارزش اظهار نظر است.
شکی نیست که شما باید بیشتر در مورد این موضوع منتشر کنید
ماده، ممکن است موضوع تابو باشد، اما معمولا افراد
درباره چنین موضوعاتی صحبت نکنید بعدی! بهترین ها!!
دوشنبه 13 آذر 1396 06:39 ب.ظ
بعد از اینکه من در ابتدا نظر دادم، به نظر می رسد که نظرات جدید را به من اطلاع دهی
افزوده شده است و از هم اکنون هر بار که یک نظر اضافه می شود، 4 ایمیل با همان نظر دریافت می کنم.

شاید یک وسیله ای باشد که بتوانید مرا از بین ببرید
این سرویس؟ به سلامتی!
سه شنبه 7 آذر 1396 08:11 ب.ظ
سلام با استفاده از وردپرس برای پلت فرم وبلاگ شما؟ من به وبلاگ جدید هستم
اما من سعی می کنم شروع کنم و خودم را تنظیم کنم. آیا شما نیاز به مهارت های برنامه نویسی HTML دارید؟
وبلاگ خود را بسازید؟ هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!
دوشنبه 6 آذر 1396 10:17 ب.ظ
سلام، فقط به وبلاگ خود از طریق Google هشدار داد، و یافت
این واقعا آموزنده است. من قصد دارم به خاطر برزیل مراقب باشم.
من قدردانی خواهم کرد اگر این را در آینده ادامه دهید.

خیلی از مردم از نوشتن شما بهره خواهند برد. به سلامتی!
جمعه 3 آذر 1396 05:51 ب.ظ
برای آخرین اخبار شما باید به اینترنت و در وب مراجعه کنید
این صفحه وب را به عنوان یک سایت عالی برای آخرین به روز رسانی ها یافت.
پنجشنبه 18 آبان 1396 01:58 ق.ظ
برادر من پیشنهاد کرد که من ممکن است این وبسایت را دوست داشته باشم. او کاملا درست بود.
این پست واقعا روزم را ساخت. شما نمیتوانید باور کنید چقدر زمان من هست
برای این اطلاعات صرف کرده بود! متشکرم!
شنبه 13 آبان 1396 08:11 ب.ظ
سلام به همه، واقعا برای من بسیار ارزشمند است که به این صفحه وب مراجعه کنم
حاوی اطلاعات ارزشمند است.
جمعه 12 آبان 1396 09:08 ب.ظ
بیشتر بنویسید، این همه چیزی است که باید بگویم. به معنای واقعی کلمه، به نظر میرسد که شما به آن اعتقاد دارید
بر روی ویدیو به نقطه خود را. شما به وضوح می دانید که چه چیزی در مورد شما صحبت می کنید
چرا فقط اطلاعات خود را فقط در هنگام ارسال فیلم به خود بکشید
وبلاگ زمانی که شما می توانید به ما چیزی روشنگر برای خواندن؟
جمعه 12 آبان 1396 09:06 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on انواع. Regards
جمعه 12 آبان 1396 08:40 ب.ظ
شریک زندگی من و من در اینجا از یک صفحه وب متفاوت از هم گسیل شدم و تصور کردم که من نیز ممکن است همه چیز را بررسی کنم.
من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال می کنم. نگاه به جلو به
دوباره به صفحه وب خود نگاه کنید
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:48 ب.ظ
اوه خدای من! شخص مقاله قابل توجه!
با تشکر از شما، با این حال من در مواجهه با مشکلات خود را با RSS.
نمی دانم چرا من نمی توانم به آن بپیوندم. کسی وجود دارد
داشتن مسائل مربوط به RSS چیست؟ هر کسی که جواب را می داند می تواند به شما مهربانی پاسخ دهد؟
با تشکر!!
شنبه 18 شهریور 1396 03:13 ق.ظ
I am not sure where you are getting your information, but great
topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for great information I was looking for this info for my mission.
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:49 ب.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.
If you know of any please share. Cheers!
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:48 ب.ظ
Excellent website you have here but I was wanting to know if you knew of any forums that cover the same topics discussed
here? I'd really like to be a part of community where I can get
advice from other experienced people that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know. Thanks
a lot!
شنبه 17 تیر 1396 05:32 ق.ظ
Hello there, You've performed an excellent job.
I will certainly digg it and personally suggest to my friends.
I am sure they'll be benefited from this web site.
دوشنبه 5 تیر 1396 04:06 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا نه نشستن خوب
با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما فقط
برای کوتاه در حالی که. من با این حال
کردم مشکل خود را با فراز در منطق و
شما ممکن است را سادگی به کمک پر همه کسانی شکاف.
که شما که می توانید انجام من می قطعا بود
تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 5 تیر 1396 04:02 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین اصل آیا واقعا کار درست
با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما موفق به من مؤمن اما تنها
برای while. من هنوز کردم مشکل خود
را با جهش در مفروضات و یک ممکن است را سادگی به پر
کسانی که معافیت. در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا تا پایان تحت
تاثیر قرار داد.
دوشنبه 5 تیر 1396 04:55 ق.ظ
Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Appreciate it
شنبه 30 اردیبهشت 1396 07:16 ق.ظ
Nice post. I used to be checking continuously this blog and
I'm inspired! Extremely useful info specially the closing phase :
) I maintain such info much. I used to be looking for this certain info for a
very lengthy time. Thanks and good luck.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 02:35 ق.ظ
Hello, i think that i noticed you visited my weblog so i came to return the
favor?.I'm trying to to find issues to improve my site!I
guess its good enough to make use of a few of your ideas!!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:21 ب.ظ
Superb blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost
on everything. Would you recommend starting with a free
platform like Wordpress or go for a paid option?
There are so many choices out there that I'm completely overwhelmed
.. Any ideas? Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر