تبلیغات
گروه آموزشی مکانیک خودرو استان یزد - هیدرولیک گیربکس اتوماتیکبخش دوم

هیدرولیک گیربکس اتوماتیکبخش دوم

شنبه 23 مهر 1390 11:21 ق.ظنویسنده : گروه مکانیک خودرو

 
سوپاپ های تعویض
سوپاپ تعویض یك سوپاپ قطع و وصل (سویچینگ ) یا جهت دهنده است كه از فشار گاورنر و فشار گاز برای تعیین زمان تعویض و اجرای تعویض در یك گیربكس استفاده می كند. به همین دلیل سوپاپ تعویض سوپاپ تایمینگ نیز نامیده می شود. سوپاپ تعویض قادر است با اندازه گیری گشتاور موتور( به وسیلة فشار گاز ) و سرعت خودرو ( به وسیلة گاورنر ) تحت هر شرایطی از رانندگی تعویض به دندة بالاتر (مستقیم ) و به دنده پائین تر (معكوس) را به طرز صحیحی زمان بندی و اجرا كند.
اغلب گیربكس ها چندین سوپاپ تعویض دارند كه تعویض دنده‌های مورد نیاز را كنترل می‌كنند هنگامی كه فشار گاورنر بر فشار گاز و فشار فنر غلبه كند تعویض به دنده بالاتر توسط سوپاپ تعویض انجام می‌شود.


فشار گاورنر به سمت راست سوپاپ تعویض و فشار گاز به سمت چپ آن اعمال می شود. یك فنر مارپیچی نیز در طرف چپ سوپاپ قرار گرفته است. فشار خط اصلی به سوپاپ تعویض هدایت شده امّا یكی از پیستون ها مسیر روغن را مسدود كرده است. اگر سرعت خودرو افزایش یابد، فشار گاورنر نیز زیاد می شود. در لحظه‌ایی كه فشار گاورنر بر فشار گاز و فشار فنر غلبه كند سوپاپ را به طرف چپ هدایت می كند.
در نتیجه حركت سوپاپ تعویض فشار خط اصلی می تواند از بین قرقره ها به طرف یك مدار كارانداز (باند یاكلاچ) خارج شود. البته هنگامی كه یك سوپاپ تعویض حركت می كند باید حركت آن سریع و تقریباً ناگهانی باشد و اجازه نیابد به جلو و عقب حركت كند قبل از اینكه به این موضوع بپردازیم ابتدا می خواهیم بدانمی فشار گاز و فشار گاورنر چگونه ایجاد می شوند و هدف از ایجاد آنها چیست؟


فشار گاز
همانطور كه قبلاً تشریح شد فشار گاز یكی از فشارهای مورد استفاده در كنترل نقاط تعویض به دنده بالاتر (UP Shift ) و به دنده پائینتر (Down Shist )در یك گیربكس اتوماتیك است.

فشار گاز این وظیفه را متناسب با بار موتور یا گشتاور خروجی كه در هر لحظه مستقیماً وابسته به شرایط رانندگی است، به انجام می رساند.
در بیشتر گیربكس ها از فشار گاز برای كمك به تنظیم فشار خط اصلی استفاده می شود. زمانی كه گشتاور خروجی موتور زیاد است در گیربكس ها درگیری محكم‌تر كلاچها و ب اندها برای جلوگیری از لغزش ضروری است. برای دستیابی به فشار بیشتر در خط اصلی، فشار گاز ( یا شكل تغییر یافته‌اش) از طریق كانالهایی به سمت سوپاپ تقویت كننده واقع در یك طرف رگلاتور فشار هدایت می‌ شود.


كاربرد هیدرولیك
سیستم‌ های هیدرولیك گیربكس‌های اتوماتیك مدرن تعویض های مستقیم و معكوس دنده‌ها را برای هماهنگ كردن سرعت خودرو و گشتاور موتور به منظور دستیابی به عملكرد موثر و روان فراهم می‌كنند.امّا كاربرد سیستم هیدرولیك تنها راه برای اجرای تعویض اتوماتیك در یك گیربكس نیست. بعضی از سازندگان خودرو در گیربكس های اتوماتیك اولیه از سیستم‌های اكركی و خلایی برای كنترل تعویض بهره می گرفتند.

سبیمپلی ماتیك كرایسلر مدل سال 1940 چهار سرعته از نوع دنده كشوئی و متصل به یك كوپلینگ هیدرولیكی بود. اهرم تعویض دنده بوسیله سرووهای خلایی كه خلاء آن بوسیلة سیستم الكتریكی بالا كنترل می شد بكار می افتاد.
كمپانی كرایسلر، مدلهای گوناگون این گیربكس را تحت نام های تجاری مختلف تا سال 1953 یعنی هنگامی كه اولین گیربكس تمام اتوماتیك خود را معرفی كرد مورد استفاده قرار داد.


سوپاپ گاز مكانیكی
Mechanically Operated Throttle Valve
برای درك طرز كار سوپاپ گاز به شكل یك سوپاپ گاز مكانیكی ساده نگاه می‌كنیم.
این سوپاپ گاز شامل یك سوپاپ قرقره ای یك فنر و یك پالانچر است كه همة آنها در یك محفظه قرار گرفته اند. یك اهرم از سوپاپ گاز خارج شده و به دریچه گاز كاربراتور موتور وصل است. هنگامی كه موتور خاموش است و سوپاپ بسته است. پیستون سمت چپ سوپاپ دریچه ورود فشار خط اصلی را مسدود می كند. چنانچه در حالت روشن بودن موتور دریچه گاز باز شود یك اهرم مكانیكی قرقره سوپاپ را به سمت چپ حركت می دهد. در نتیجه مجرای ورود روغن باز شده و فشار خط اصلی به داخل سوپاپ جاری می شود در این نقطه فشار خط اصلی به فشار گاز تبدیل می شود.


سوپاپ تعویض معكوس Down Shift Valve
قبل از خاتمه این بحث باید اطلاعاتی درباره سوپاپ‌های كه هنگام باز شدن كامل دریچه گاز باعث افزایش فشار گاز می‌شوند و موجب اجرای تعویض به دنده سنگین تر می شود داشته باشید. این سوپاپ‌ها را ممكن است با اسامی 1ـ سوپاپ تعویض معكوس Dawnshift 2ـ سوپاپ پرش به عقب (kickdown ) و یا سوپاپ بازدارنده Detent بنامند.
در هر صورت هنگامی كه دریچه گاز باز می شود سوپاپ تعویض معكوس فشار سوپاپ گاز را تقویت می كند و یا یك فشار كمكی برای اجرای تعویض معكوس ایجاد می كند این فشار برای غلبه بر فشار گاورنر بر سوپاپ تعویض مورد نظر اعمال شده و تعویض به دنده سنگین‌تر اجرا می شود.


فشار گاورنر
فشار گاورنر در جهت عكس فشار گاز برای كنترل نقاط تعویض مستقیم (UP Shift ) و معكوس (DOWN Shift ) متناسب با سرعت جاده ایی خودرو به سوپاپ تعویض اعمال می‌شود. فشار گاورنر از فشار خط اصلی به وجود می آید و به وسیلة سوپاپ گاورنر كنترل می شود. سوپاپ گاورنر به وسیلة شافت خروجی گیربكس به حركت در می‌آید و سرعتش با افزایش سرعت خودرو زیاد می‌شود. اگر سرعت شافت خروجی زیاد شود فشار گاورنر نیز زیاد می‌شود وقتی كه سرعت شافت خروجی ثابت بماند فشار گاورنر نیز در یك حدّ معین برای آن سرعت متعادل می شود.
در مدارات هیدرولیك گیربكس های ساخت آمریكا سه نوع گاورنر به كار رفته است.

1
ـ گاورنر با محرك دنده‌ایی و سوپاپ قرقره‌ایی

2
ـ گاورنر با محرك دنده‌ایی و سوپاپ‌های ساچمه‌ای مانع

3
ـ گاورنر نصب شده روی شافت خروجی با سوپاپ قرقره‌ای


تنظیم زمان بندی تعویض
هر دو نوع سوپاپ گاز خلایی و مكانیكی را می توان جهت تنظیم دقیق، زمان بندی تعویض كه در نتیجه سرعت كمتر و بیشتر خودرو اتفاق می‌افتد آماده نمود.

این عمل بوسیلة افزایش و یا كاهش نیرویی كه اهرم مكانیكی و یا مدولاتور خلایی بر سوپاپ گار اعمال می‌كند انجام می شود. هنگامی كه نیروی اعمال شده بر سوپاپ گاز زیاد می شود فشار گاز افزایش می یابد بنابراین در سوپاپ تعویض فشار گاورنر بیشتری برای غلبه بر فشار گاز مورد نیاز است و تعویض در سرعت های بالاتر انجام می شود. وقتی كه فشار اعمال شده بر سوپاپ گاز كاهش ی‌یابد، فشار گاز نیز كاهش می‌یابد. بنابراین در سوپاپ تعویض ب فشار گا كمتری احتیاج است و تعویض در سرعت های كمتر انجام می شود.
برای تنظیم سوپاپ گاز مكانیكی طول اهرم ها كوتاه و بلند می‌ شوند . در سوپاپ گاز خلایی برای تنظیم، كپسول را بیشتر یا كمتر در داخل بدنة گیربكس پبیچ می‌كنند و یا یك پیچ در طرف لوله خلایی برای تغییر كشش فنر در درون كپسول پیچانده می شود.
سازندگان خودرو مشخصاتی برای اهرم بندی و یا مدلاتور خلایی سوپاپ گاز ارائه می‌كنند تا خودروهایشان در بهترین محدوده عملكرد موتور تعویض‌ها را انجام دهند
آخرین ویرایش: - -

 
جمعه 24 شهریور 1396 02:22 ب.ظ
Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an established
blog. Is it very hard to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.
I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to start.
Do you have any tips or suggestions? Thank you
پنجشنبه 31 فروردین 1396 03:05 ق.ظ
You are so interesting! I do not think I've read a single thing like this
before. So good to find someone with original thoughts on this issue.
Seriously.. many thanks for starting this up. This
web site is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!
سه شنبه 22 آذر 1390 07:04 ب.ظ
سلام بسیار خوب بود.
دوشنبه 25 مهر 1390 09:30 ب.ظ
با عرض سلام و خسته نباشید مطالب خوبی در وبلاگ شما بود که استفاده بردم .من هنرآموز رشته مکانیک خودر در شهرستان نجف اباد اصفهان هستم و به تازگی سرگروه آموزشی گروه مکانیک خودرو این شهرستان شده ام.امیدوارم بتونیم به هم در راستای ارتقا معلومات و دانش کمک خوبی برای هم باشیم.
http://mekanik.vcp.ir
http://khodro321.blogfa.com
این دو تا از آدرس های وبلاگ و سایت منه خوشحال میشم بهش سر بزنید و انتقادات و پیشنهادات رو بهم بدید. در ضمن من مایلم به یزد بیام یعنی انتقالی بگیرم به ان استان
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر